Privacy verklaring VVE Cederstraat

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u.
Voor- en Achternaam
Adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw E-mailadres
Uw IBAN nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
VVE Cederstraat Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– incasseren maandelijkse bijdragen.
– incasseren/terugbetalen afrekening stookkosten.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Ons uitgangspunt is dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen of verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming. Toestemming geeft u door het formulier in te vullen en te ondertekenen en aan ons terug te sturen. De huurders ondertekenen hun gebruikersverklaring extra voor toestemming.

Bewaartermijn.
VVE Cederstraat Tilburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van eigendom of gebruik van een appartementsrecht worden de persoonsgegevens bewaard.
Na beëindiging van het gebruik worden de persoonsgegevens van de gebruiker, 3 maanden na ontvangst uitschrijfformulier, verwijderd.
Bij beëindiging van het eigendom zullen, ivm de afrekening van de stookkosten, de persoonsgegevens van de eigenaar verwijderd worden, uiterlijk in de maand augustus volgend op het stookseizoen waarin het eigendom eindigt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
VVE Cederstraat Tilburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met wie delen wij uw gegevens?
In principe delen wij uw gegevens met niemand. Alleen kunnen wij op grond van de wet verplicht worden om gegevens te delen met justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstanties, of uitdrukkelijk op uw verzoek.

Beveiliging.
VVE Cederstraat Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bestuur@vvecederstraattilburg.nl.
VVE Cederstraat Tilburg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Alle privé gegevens staan op een externe harde schijf, die in een afgesloten kast staat in het kantoor van de beheerder. Alleen het bestuur en de technische commissie kunnen in het kantoor en gebruikmaken van de externe harde schijf. Als wij gebruikmaken van uw gegevens is de PC beveiligt met een firewall (windows) en virusscanner (windows defender) Ook op de laptop van onze administrateur staan uw gegevens, deze laptop is ook beveiligd met bovenstaande firewall en virusscanner.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVE Cederstraat Tilburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@vvecederstraattilburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VVE Cederstraat Tilburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verklaring eigenaren privacywet.
Als u toch nog een verklaring wil invullen als eigenaar van uw appartement kan dat met dit formulier.