Besluit inzake Inrichten parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Registratienummer Vkb-2019-23-Elektrisch vervoer W. Cederstraat

Logo Tilburg
Redacteur Jordy Paanakker
Besluit inzake Inrichten parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
Afdelingshoofd Wilbert Wouters
Datum besluit 2 juli 2019

 

Publiceren ja, officiële bekendmaking

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • de gemeente Tilburg een Uitvoeringsplan Oplaadinfrastructuur heeft vastgesteld, op basis waarvan een oplaadpaal voor elektrische voertuigen kan worden gerealiseerd aan de Cederstraat;

 • de gemeente Tilburg een verzoek heeft ontvangen voor een laadmogelijkheid voor een elektrische auto van een gebruiker uit deze buurt en geen mogelijkheid heeft op eigen terrein een oplaadpunt te realiseren;

 • deze locatie in beheer is van de gemeente Tilburg;

 • er een bestaande parkeergelegenheid wordt ingericht;

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

 • oplaadpunten zijn bedoeld voor algemeen gebruik;

 • oplaadpunten alleen mogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • er 2 parkeerplekken worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • er vooralsnog 1 plek zal worden ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij voldoende aanvragen zal de 2de plek worden ingericht;

 • uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk c.q noodzakelijk is een parkeerplaats te creëren voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van een goede doorstroming van het verkeer, het noodzakelijk is hiervoor conform CROW 96b tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

 • over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

 

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

 

Besluit:

Het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen en het inrichten van 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening, door middel van: het plaatsen van het verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) van bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het onderbord: ”Uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.

 • Cederstraat (elektrisch vervoer).pdf.

 • Norm 830010.pdf.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.